Списък на допуснатите кандидати за длъжностите съдебен помощник, съдебен секретар и съдебен деловодител:

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.04.2017 година, Комисията, назначена със Заповед № АС-48 от 26.04.2017 година на Председателя на Специализирания наказателен съд, прегледа заявленията, подадени от кандидати за участие в конкурс за съдебни секретари, съдебен деловодител и съдебен помощник в Специализирания наказателен съд и установи следното:

За      длъжността „съдебен секретар” са подадени три заявления, както следва:

 1. Борис Трайчов Малинов – вх. № 3934/07.04.2017 г.
 2. Весела Иванова Влахова – вх. № 4461/24.04.2017 г.
 3. Лиляна Любомирова Петрова – вх. № 4543/25.04.2017 г.

За длъжността „съдебен деловодител” е подадено едно заявление. 1. Мартин Пламенов Щърбанов – вх. № 3579/03.04.2017 г.

За длъжността „съдебен помощник” са подадени пет заявления, както следва:

 1. Борислава Валентинова Бориславова – вх. № 4401/21.04.2017 г.
 2. Мадлена Юлианова Спасова – вх. № 4550/25.04.2017 г.
 3. Йоанна Стефанова Георгиева – вх. № 4562/25.04.2017 г.
 4. Съби Бисеров Атанасов – вх. № 4648/26.04.2017 г.
 5. Любомира Емилова Владова – вх. № 4650/26.04.2017 г.

След запознаване с всяко едно от заявленията на кандидатите и придружаващите ги документи, Комисията установи, че подадените заявления отговарят на всички изисквания и кандидатите следва да бъдат допуснати до по­нататъшно участие в конкурсната процедура, а именно:

За длъжността „съдебен секретар”:

 1. Борис Трайчов Малинов – вх. № 3934/07.04.2017 г.
 2. Весела Иванова Влахова – вх. № 4461/24.04.2017 г.
 3. Лиляна Любомирова Петрова – вх. № 4543/25.04.2017 г.

За длъжността „съдебен деловодител”:

1. Мартин Пламенов Щърбанов – вх. № 3579/03.04.2017 г.

За длъжността „съдебен помощник”:

 1. Борислава Валентинова Бориславова – вх. № 4401/21.04.2017
 2. Мадлена Юлианова Спасова – вх. № 4550/25.04.2017 г.
 3. Йоанна Стефанова Георгиева – вх. № 4562/25.04.2017 г.
 4. Съби Бисеров Атанасов – вх. № 4648/26.04.2017 г.
 5. Любомира Емилова Владова – вх. № 4650/26.04.2017 г.

 

Председател: Стоян Тонев

Членове:

/Пламен Панайотов/

/Светла Георгиева/