Протокол с резултатите от проведения на 15.05.2017 година конкурс

Днес, 15.05.2017 година, комисията назначена със заповед № АС-69/12.05.2017 година на председателя на Специализирания наказателен съд, в състав

            Председател: Стоян Тонев – съдия при СпНС

Членове:      Пламен Панайотов – съдия при СпНС

                        Светла Георгиева – съдебен администратор

                       

            се събра в зала № 1 на СпНС, ул. Черковна № 90, в 10.13 ч. и извърши поименна проверка на допуснатите до участие кандидати в конкурса за длъжностите „съдебен секретар“, „съдебен деловодител“ и „съдебен помощник“.

            Явяват се следните допуснати кандидати:

            За длъжността „съдебен секретар“:

Борис Трайчов Малинов

Весела Иванова Влахова

Лиляна Любомирова Петрова

За длъжността „съдебен деловодител“:

Мартин Пламенов Щърбанов

За длъжността „съдебен помощник“:

Борислава Валентинова Бориславова

Мадлена Юлианова Спасова

Любомира Емилова Владова

Не се явиха кандидатите за тази длъжност Йоанна Стефанова Георгиева и Съби Бисеров Атанасов.

            Проведе се практически изпит с явилите се кандидати за длъжностите „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“.

            След запитване от Комисията и изрично съгласие на всички кандидати за тези две длъжности, събеседването с тях започна след приключване на практическия изпит.

            В 13.00 часа се явиха и двамата неявили се в 10.00 часа кандидати за длъжността „съдебен помощник“, като обясниха, че се е получило недоразумение и те са счели, че трябва да се явят направо на събеседването, а именно в 13.00 часа.

            След съвещание, Комисията реши и те да бъдат допуснати до събеседване.

            Събеседването с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ започна в 13.07 часа.

            Комисията, след като обсъди резултатите от проведените практически изпит и събеседване с кандидатите за длъжността „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“, както и резултатите от събеседването с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“, подадените документи за участие, оцени професионалната подготовка и другите им качества, необходими за заемане на длъжностите, на основание чл. 139 ПАС, вр. чл. 95 от Кодекса на труда

Р  Е  Ш  И

            ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса кандидати за длъжността „съдебен секретар“ в следния ред:

Борис Трайчов Малинов

Весела Иванова Влахова

Лиляна Любомирова Петрова

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса за длъжността „съдебен секретар“ както следва:

            Лиляна Любомирова Петрова                        52 точки

            Борис Трайчов Малинов                                  45 точки

            Весела Иванова Влахова                                 35 точки

            ОБЯВЯВА за успешно издържал конкурса за длъжността „съдебен деловодител“    

            Мартин Пламенов Щърбанов

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалия конкурса за длъжността „съдебен деловодител“

            Мартин Пламенов Щърбанов –                       31 точки

 

            ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса кандидати за длъжността „съдебен помощник“ в следния ред:

Борислава Валентинова Бориславова

Мадлена Юлианова Спасова

Йоанна Стефанова Георгиева

Съби Бисеров Атанасов

Любомира Емилова Владова

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса за длъжността „съдебен помощник“ както следва:

            Съби Бисеров Атанасов                                   27 точки

            Любомира Емилова Владова                          24 точки

            Борислава Валентинова Бориславова         23 точки

            Йоанна Стефанова Георгиева                        18 точки

            Мадлена Юлианова Спасова                          10 точки

            Настоящият протокол да се представи на председателя на Специализирания наказателен съд, както и да се публикува в сайта на съда www.spcc.bg.

КОМИСИЯ:

 

Председател:    /п/

/Стоян Тонев/

Членове:      /п/

/Пламен Панайотов/

 

/п/

/Светла Георгиева/