Представяне

ЗАПОВЕД

№ АС-7 2 / 16.03.2020г.

гр. С о ф и я,

Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020г. и на основание Решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 9 от заседание, проведено на 15.03.2020г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Съдиите в Специализиран наказателен съд да ПРЕУСТАНОВЯТ разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на делата по чл.64, чл.65 от НПК и чл.270 от НПК; делата по чл.66 от НПК, чл.67 от НПК, чл.69 от НПК, чл.70 от НПК, разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК; разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица; дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК, както и делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;

2. Всички наказателни дела, извън посочените по т.1 от заповедта, да се ОТСРОЧАТ за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година, за което своевременно да бъдат уведомени страните.

3. ДА НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1 от заповедта. В случай, че касае за входирани книжа и досъдебни производства във връзка със съдебен контрол върху досъдебното производство извън случаите по т.1 от заповедта, както и досъдебни производства във връзка с произнасяне по чл.382 от НПК, същите ще бъдат връщани на Специализираната прокуратура за продължаване на разследването до 13.04.2020г.

4. ПОДАВАНЕТО на всякакъв вид документи от заинтересованите страни ( граждани и адвокати) да се извършва по пощата или по електронен път.

5. Справките по дела да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на Специализиран наказателен съд (за досъдебно производство – 02/814 05 77, за съдебни състави-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 и 22- 02/81 40 578 и съдебни състави- 2, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 21 и 23- 02/ 81 40 569) или по електронен път на обявените на сайта електронни адреси.

6. В съдебната сграда ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 от заповедта. В тази връзка на звено „Съдебна охрана“, охраняващо сградата, ежедневно да се връчва списък на делата и съответните лица, които да бъдат допускани в сградата за съдебни заседания.

7. Сградата да посещават само съдиите, които са определени за дежурни за съответния ден съобразно Заповед № АС- 35/07.02.2020г. и тези, които са ангажирани със съдебни заседания по чл.65 и чл.270 от НПК.

8. ЗАДЪЛЖАВА съдебния администратор да изготви графици за дежурствата на съдебните служители за периода до 13.04.2020г. включително. Графиците да включват задължение за присъствие на минимум един съдебен служител във всяко едно от деловодствата на съда, звено „Регистратура”, минимум двама съдебни помощници, както и съдебни секретари, според броя на дежурните съдии, съгласно заповед № АС-35/07.02.2020г. и насрочените съдебни заседания по чл.65 и чл.270 от НПК за съответния ден. Графикът да се представи за утвърждаване на административния ръководител.

9. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства и производства по чл.65 и 270 от НПК съдии и съобразно графика за работа, изготвен от съдебния администратор.

10. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

11. След отпадане на извънредното положение, всеки съдия да представи на административния ръководител справка относно извършената от него работа – брой написани съдебни актове.

12. За периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. звена „Регистратура“ и „Деловодство“ при Специализиран наказателен съд да работят със заинтересованите лица през работните дни за времето от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00 ч.

Заявителите по искания по Закона за специалните разузнавателни средства да представят материалите си в СпНС чрез „Специалната куриерска служба за пренасяне на класифицирана информация” и само по изключение да ги предават чрез свои представители в звено „Секретно деловодство” в указаното работно време.

13. Извършването на всички административни услуги да се извършва на гише „Регистратура” при спазване на работното време, посочено в т.12 от заповедта и съблюдаване на хигиенните изисквания, посочени в заповед № АС-69/10.03.2020г. на административния ръководител.

14. Всички открити съдебни заседания по дела по т.1 отзаповедта да се провеждат в зала №1 на съда и в случай, че тя се окаже недостатъчна- и в зала №2 на съда, при спазване на хигиенните изисквания, посочени в заповед №АС-69/10.03.2020г. наадминистративния ръководител.

15. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

16. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 от заповедта да се извършват по телефон, факс или по електронен път.

17. УКАЗВА на съдиите, че планираното за 07.04.2020г. от 12.00ч. общо събрание за определяне на последващите дежурства ще се проведе онлайн, за което ще бъдат допълнително уведомени.

В зависимост от епидемичната обстановка в страната и взети последващи решения от Народно събрание и СК на ВСС срокът на заповедта може да бъде удължен.

Заповедта да се публикува на вътрешния сайт и на интернет страницата на Специализиран наказателен съд.

Заповедта да се връчи на всички съдии и съдебни служители за изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на Висш съдебен съвет, Апелативен специализиран наказателен съд, Специализирана прокуратура, КПКОНПИ, ГД „БОП”, ГД „Национална полиция”, СДВР, РД „Охрана”-гр.София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

______________________

/МАРИЕТА РАЙКОВА/

————————-

Във връзка със Заповед №46/10.03.2020г. на и.д. председател на Апелативен специализиран наказателен съд се ограничава достъпът на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само участниците, призовани за разглеждане на конкретното заседание. Журналисти, фоторепортери и оператори ще бъдат допускани до съдебните зали, след задължителна дезинфекция на ръцете с антибактериален гел и при спазване на отстояние от минимум един метър от присъстващите.

————————-

Специализиран наказателен съд уведомява гражданите, че съгласно Заповед №АС-68 от 10.03.2020г. на председателя на съда и предвид създадената епидемична обстановка, на съдиите в съда е препоръчано да отложат насрочените в рамките на един месец редовни открити съдебни заседания, с изключение на тези, по които има задържани лица.

Страните и участващите в тях лица (свидетели, вещи лица и др.) ще бъдат своевременно уведомени в случаите на отлагане.

————————-

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на коронавирус и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, моля използвайте създадената организация в Специализирания наказателен съд за извършване на справки чрез сайта на съда или по телефони:

Досъдебно деловодство – 02/81 40 577

За състави 1,3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 19, 20 и 22 – 02/81 40 578

За състави 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 23 – 02/81 40 569

Напомняме Ви, че всички книжа по делата можете да изпращате по пощата.

При посещения в съда, както и в съдебни заседания, моля спазвайте дистанция поне от 1 метър, както и общоприетите мерки за лична хигиена.

————————-

Поначало специализираните съдилища разглеждат дела по определена материя с оглед предмета им или съобразно субектите. Специализирани съдилища съществуват в много европейски държави – като например Испания, Италия, Франция, Германия, Англия, Белгия.

В страната ни специализирани съдилища с оглед субектите на престъпленията, са военните съдилища, а с оглед предмета на дейност – административните съдилища и Специализираният наказателен съд.

Специализираният наказателен съд е единствен за територията на страната ни. Юрисдикцията за подсъдните му наказателни дела от общ характер е за престъпления, осъществени на цялата територия на Република България. Специализираният наказателен съд е приравнен на окръжен съд и седалището му е в град София.

Критерият за определяне на подсъдността на делата, разглеждани от Специализирания наказателен съд е предметът на делото, а не качеството на извършителя на престъплението. Предметната подсъдност на СпНС е очертана в разпоредбите на чл.411 а от Наказателно – процесуалния кодекс. Изчерпателно са изброени делата за престъпления, които са подсъдни на Специализирания наказателен съд – основно извършени от организирани престъпни групи или по поръчение на такива и в изпълнение на тяхно решение, но също делата за престъпления които имат връзка с изброените по – горе.

Съдебното производството пред Специализирания наказателен съд по наказателните дела от общ характер се образува по внесен обвинителен акт от прокуратурата. Съдебното производство по посочените наказателни дела е триинстанционно. Първа инстанция по тези дела е Специализираният наказателен съд. Делата образувани по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд се разглеждат от Апелативния специализиран наказателен съд. Касационният съдебен контрол върху актовете на Апелативния специализиран наказателен съд се осъществява от Върховният касационен съд, който е висша съдебна инстанция по наказателни дела.

 Работно време:08.30ч-17.00ч