Контакти

Обща администрация

телефон

факс

e-mail

Светла Георгиева – съдебен администратор 02/8140532 02/8430351 sgeorgieva@spcc.bg
Емилия Тричкова – главен счетоводител 02/8140538 02/8430351 etrichkova@spcc.bg
Светла Борисова – ст.спец. счетоводител 02/8140539 02/8430351 sborisova@spcc.bg
Златка Фъртункова – главен експерт 02/8140539 02/8430351 zfartunkova@spcc.bg
Пламена Максимова – системен администратор 02/8140536  02/8430351 pmaksimova@spcc.bg
Андрей Рангелов – системен администратор 02/8140536 02/8430351 arangelov@spcc.bg
Росица Георгиева – младши специалист 02/8140553  02/8430351 rgeorgieva@spcc.bg

 

Специализирана администрация

телефон

факс

e-mail

Таня Велинова - съдебен деловодител в регистратура 02/8140573 02/8430353 tvelinova@spcc.bg
Анна Иванова – съдебен деловодител 1-ви, 3-ти, 10-ти и 19-ти състав 02/8140578 02/8430353 aivanova@spcc.bg
Румяна Узунова- съдебен деловодител 4-ти, 5-ти и 6-ти състав 02/8140578 02/8430353 ruzunova@spcc.bg
Ралица Маринова – съдебен деловодител 7-ми, 8-ми, 9-ти и 20-ти състав 02/8140578 02/8430353 rmarinova@spcc.bg
Лия Димитрова – съдебен деловодител 21-ви и 23-ти състав
02/8140569 02/8430353 ldimitrova@spcc.bg
Румяна Георгиева - съдебен деловодител 14-ти, 15-ти и 16-ти състав 02/8140569 02/8430353 rivanova@spcc.bg
Ася Чобанова - съдебен деловодител 2-ри,11-ти,12-ти състав 02/8140569  02/8430353 achobanova@spcc.bg
Наталия Димчева – съдебен деловодител 13-ти, 17-ти и 18-ти състав 02/8140569 02/8430353 ndimcheva@spcc.bg
Ралица Мончовска – съдебен деловодител РКИ 02/8140571 02/8430353 rmonchovska@spcc.bg
Моника Ваклинова – съдебен деловодител РКИ 02/8140571  02/8430353 mvaklinova@spcc.bg
Виолета Младенова – съдебен деловодител РКИ 02/8140571 02/8430353 vmladenova@spcc.bg
Евелина Зашева – съдебен деловодител в досъдебно произ-во 02/8140577 02/8140577 ezasheva@spcc.bg
Весела Петкова – съдебен деловодител в досъдебно произ-во 02/8140577 02/8140577 vpetkova@spcc.bg
Теменужка Павлова- съдебен деловодител в досъдебно произ-во 02/8140577 02/8140577 tpavlova@spcc.bg

 

Съдебни секретари

телефон

факс

e-mail

Весела Влахова-съдебен секретар 02/8140553  02/8430351 vvlahova@spcc.bg
Антоанета Стоилова-съдебен секретар
02/8140552  02/8430351 avelinova@spcc.bg
Йоана Йорданова-съдебен секретар 02/8140550 02/8430351 yyordanova@spcc.bg
Снежана Тодорова-съдебен секретар 02/8140551 02/8430351 stodorova@spcc.bg
Ивона Мойкина- по майчинство 02/8140550  02/8430351 imoikina@spcc.bg
Маруся Николова-съдебен секретар 02/8140551  02/8430351 mnikolova@spcc.bg
Борислава Борисова-съдебен секретар 02/8140555 02/8430351 bborisova@spcc.bg
Александрина Попецова-съдебен секретар 02/8140550 02/8430351 apopecova@spcc.bg
Анна Ковачева-съдебен секретар 130/8140552 02/8430351 akovacheva@spcc.bg
Илияна Иванова-съдебен секретар 02/8140552 02/8430351 iivanova@spcc.bg
Катя Драганова-съдебен секретар 02/8140553 02/8430351 kdraganova@spcc.bg
Катя Илиева-съдебен секретар 02/8140553 02/8430351 kilieva@spcc.bg
Лиляна Петрова-съдебен секретар 02/8140555 02/8430351 lpetrova@spcc.bg
Мария Крайнова-съдебен секретар
02/8140552 02/8430351 mkrainova@spcc.bg
Мария Шамси Пур-съдебен секретар 02/8140554 02/8430351 mshamsipur@spcc.bg
Виолета Йорданова-съдебен секретар 02/8140550 02/8430351 vyordanova@spcc.bg
Венелин Кръстев-съдебен секретар 02/8140555 02/8430351 vkrastev@spcc.bg
Венера Тодорова-съдебен секретар 02/8140561 02/8430351 vtodorova@spcc.bg
Таня Миткова-съдебенсекретар 02/8140561 02/8430351 tmitkova@spcc.bg

 

Служител по сигурността на информацията

телефон

факс

e-mail

Валери Чолев 02/8140570 02/8430353 vcholev@spcc.bg

 

Съдебни помощници

телефон

факс

e-mail

Мадлена Паунова – съдебен помощник 02/8140537 mpaunova@spcc.bg
Татяна Василева – съдебен помощник 02/8140557 tvasileva@spcc.bg
Борислава Станчева – съдебен помощник 02/8140537 bstancheva@spcc.bg
Гергина Христова – съдебен помощник 02/8140557 ghristova@spcc.bg
Диляна Гладнишка – съдебен помощник 02/8140557 dgladnishka@spcc.bg
Полина Грозданова – съдебен помощник 02/8140557 pgrozdanova@spcc.bg
Ирена Митева – съдебен помощник 02/8140557 imiteva@spcc.bg

 

Призовкари

телефон

факс

e-mail

Кипра Велинова-призовкар 02/8140556
Даниел Костадинов-призовкар 02/8140556
Владимир Стоилов-призовкар 02/8140556
Силвия Иванова-призовкар 02/8140556