Банкови сметки

Обслужваща банка Централна кооперативна банка гр.София, клон Дондуков

За внасяне на съдебни такси,разноски по дела и глоби:
BG27 CECB 9790 31D0 6940 00 ТРАНЗИТНА СМЕТКА

За внасяне на гаранции и депозити:
BG34 CECB 9790 33D0 6940 00 НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА